Usmernenie o opatreniach počas núdzového stavu v súvislosti s COVID-19 od 10.01.2022 do 22.02.2022

Usmernenie o opatreniach počas núdzového stavu v súvislosti s COVID-19 od 10.01.2022 do 22.02.2022

 

NÁVŠTEVY A POBYT MIMO ZARIADENIA

 

Základné a všeobecné ustanovenia

 

 • Účelom smernice je usmernenie k umožneniu návštev v Centre sociálnych služieb – Horný Turiec Turčianske Teplice  (ďalej: CSS – Horný Turiec) a pobyt mimo zariadenia v domácnosti rodinného príslušníka prijímateľa sociálnych služieb.
 • Smernica vychádza z dokumentu postupu spolupráce s rodinou počas pandémie z dôvodu rizika sociálnej izolácie MPSVaR SR. Koncepcia návštev počas pandemickej situácie COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len ,,ZSS”).
 • Konkrétne podmienky uvoľňovania sú určené vzhľadom na priestorové, materiálno technické a personálne možnosti CSS – Horný Turiec.
 • O obsahu stanovených podmienok budú informovaní zamestnanci zariadenia, klienti (spôsobom pre nich zrozumiteľným), rodinní príslušníci prostredníctvom webovej stránky zariadenia csshornyturiec.sk.

 

Pravidlá k postupu návštev

 

 • Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov CSS – Horný Turiec nie je možné realizovať, ak je rozhodnutím RÚVZ Martin nariadená karanténa zariadenia, s výnimkou prijímateľov v paliatívnej starostlivosti alebo situáciách, ktoré neznesú odklad.
 • V tomto čase odporúčame využívanie informačno-komunikačných technológií na sprostredkovanie kontaktu prijímateľom zariadenia s príbuznými a blízkymi osobami na diaľku.

 

Priestory určené na návštevy

 

 • na oddeleniach A1, A2, A3:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pred hlavnou budovou, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: cez presklenené dvere na jednotlivých oddeleniach
 • na blokoch B1, B2, B3, B4, B5, C- bloku:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pri jednotlivých blokoch v areáli zariadenia, za dodržania prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: vyčlenená a upravená miestnosť denného stacionára, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • na izbe PSS iba pri paliatívnych a úplne imobilných PSS.

 

Všeobecné podmienky realizácie návštevy v CSS Horný Turiec:

 • návšteva bude realizovaná v termíne a čase vopred dohodnutom so sociálnou pracovníčkou na tel. čísle : 0911 805 525; 043/4901546;
 • návštevy sú umožnené osobám, ktoré nejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, t. j. zvýšená telesná teplota nad 37,2o C, kašeľ, kýchanie, celková slabosť a pod.;
 • návštevy sú umožnené osobám, ktoré v zmysle platných predpisov nepodliehajú karanténnym opatreniam;
 • podľa miestnych poveternostných podmienok je preferované realizovanie návštevy v externých priestoroch zariadenia (momentálne je k dispozícii priestor pred budovou zariadenia, lavičky medzi oddeleniami );
 • pri realizácii návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia je nevyhnutné dodržiavanie všetkých hygienicko-preventívnych opatrení – správne prekrytie horných dýchacích ciest (podľa aktuálnej vyhlášky rúškom alebo respirátorom FFP2), dezinfekcia rúk, resp. používanie jednorázových rukavíc, návlekov, dodržiavanie odstupov a pod.;
 • po zrealizovaní návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia je priestor, v ktorom sa táto návšteva zrealizovala náležite ošetrený v zmysle platných hygienicko-preventívnych opatrení – vyvetranie priestoru, dezinfekcia dotykových plôch, vyžiarenie germicídnym žiaričom;
 • po zrealizovaní návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia je v tomto priestore vykonaná dezinfekcia dotykových plôch;
 • v rovnakom čase je umožnená návšteva maximálne dvom osobám k jednému prijímateľovi sociálnych služieb;
 • každý návštevník sa preukáže negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín. Táto povinnosť platí aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú očkované.
 • počas celej návštevy mať prekryté horné dýchacie cesty (ústa, nos) respirátorom FFP2, použiť návleky, vydezinfikovať si ruky, podrobiť sa povinnej administratíve;
 • doba trvania návštevy vo vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia je max. 15 minút;
 • realizácia návštevy vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch zariadenia nie je umožnená osobám, ktoré javia príznaky akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, kýchanie, zvýšená telesná teplota), osobám, ktoré podliehajú karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo, ktoré boli v styku s osobou chorou na Covid-19;
 • realizácia návštev nie je umožnená na izbách prijímateľov sociálnych služieb, v priestoroch, ktoré podliehajú karanténnym opatreniam, tzv. červené zóny, a počas výkonu plánovaných odborných a obslužných činností; realizácia takýchto návštev je možná len po udelení výnimky riaditeľkou zariadenia v odôvodnených prípadoch.

 

Povinnosti CSS Horný Turiec pri realizácii návštev vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia:

 • zistenie, či zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby umožňuje prijatie návštevy, resp. či si prijatie návštevy prijímateľ sociálnej služby praje;
 • príprava prijímateľa sociálnej služby na realizáciu návštevy podľa miesta výkonu návštevy (vonkajšie alebo vnútorné priestory), jedná sa hlavne o primerané oblečenie, úpravu, psychickú podporu, sprevádzanie do priestorov na realizovanie návštevy a v prípade potreby prítomnosť a dohľad počas trvania návštevy;
 • naplánovanie a zaevidovanie termínu návštevy do Harmonogramu návštev vrátane prípravy všetkých formulárov, osobných ochranných pomôcok;
 • príprava priestoru pre realizáciu návštevy – dezinfekcia dotykových plôch, vyvetranie vnútorných priestorov a ich vyžiarenie germicídnym žiaričom, estetická úprava priestorov;
 • vyzdvihnutie návštevníkov pred vstupom do zariadenia a ich sprievod do priestorov určených pre kontrolu telesnej teploty, vyplnenia požadovaných tlačív, kontroly potvrdení o vykonaní RT-PCR testov na prítomnosť ochorenia Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hod. a zdokumentovanie návštevy;
 • skontrolovanie správneho prekrytia horných dýchacích ciest, dezinfekcie rúk a používania ostatných potrebných osobných ochranných pomôcok návštevníkov;
 • sprievod návštevníkov do priestorov určených na realizovanie návštevy a ich sprievod zo zariadenia po zrealizovaní návštevy;
 • sledovanie času určeného pre realizovanie návštevy vo vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia;
 • starostlivosť o vnútorné a vonkajšie priestory zariadenia po zrealizovaní návštevy a ich príprava pre ďalšiu návštevu v zmysle platných hygienicko-preventívnych postupov (dezinfekcia dotykových plôch, vetranie, vyžiarenie germicídnym žiaričom);
 • sprievod prijímateľa sociálnej služby do izby po zrealizovaní návštevy, jeho podpora v prípade potreby.

 

Povinnosti návštevníkov CSS Horný Turiec:

 • dohodnutie termínu návštevy vopred na sociálnom oddelení, tel. č.:0911 805 525

                                                                                                                  043/4901546,

 • dodržiavanie vopred dohodnutého termínu a času návštevy, prípadné zmeny je možné vopred konzultovať a dohodnúť na vyššie uvedenom tel. čísle;
 • pohybovanie sa vo vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia len v sprievode zamestnanca a len v priestoroch určených pre návštevu;
 • riadenie sa pokynmi zamestnancov zariadenia počas návštevy;
 • pred vstupom do priestorov zariadenia podrobenie sa meraniu telesnej teploty a kontrole správneho prekrytia horných dýchacích ciest a použitia osobných ochranných prostriedkov (dezinfekcia rúk, použitie jednorázových rukavíc, resp. ochranného celotelového overalu a pod.);
 • vyplnenie tlačív: Čestné prehlásenie pre návštevy;
 • preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 48 hodín ( očkovaní, prekonaní klienti) na prítomnosť ochorenia Covid-19; táto povinnosť platí aj pre osoby po prekonaní ochorenia Covid-19 a po zaočkovaní druhou, tretou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19;
 • dodržiavanie doby trvania návštevy;
 • dodržiavanie všetkých hygienicko-preventívnych opatrení počas návštevy v zariadení (odstup, prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, zdržanie sa fyzického kontaktu);

 

Príjem žiadateľa do zariadenia:

 • prijímateľ sa pri návrate do zariadenia preukáže negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín,
 • vestibul zariadenia, kde si klienta i jeho osobné veci prevezme zdravotnícky personál a sociálna pracovníčka zariadenia;
 • žiadateľ a rodinný príslušník vyplní Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave;
 • nový prijímateľ sociálnej služby je zdravotníckym personálom bezkontaktne prevedený do izolačnej izby;
 • klient zostáva 10 dní v izolačnej izbe a bude pravidelne sledovaný jeho zdravotný stav;
 • po uplynutí 10 – dňového pobytu v izolačnej miestnosti, je klient premiestnený na svoju izbu s dodržiavaním preventívnych opatrení ( nosenie rúška, časté umývanie rúk, zakrývanie si nosa a úst pri kašľaní…,)

 

Pobyt mimo CSS Horný Turiec:

 • prijímateľovi bude umožnený pobyt mimo zariadenia podľa potreby a usmernenia personálu oddelenia za dodržiavania všeobecných zásad prevencie pred nákazou COVID-19, s odporúčaním vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou osôb a dodržiavania aktuálne platných epidemiologických opatrení;
 • každý pohyb prijímateľa mimo areál zariadenia eviduje personál oddelenia, kde je prijímateľ umiestnený v príslušnej evidencii ..Denný pohyb klientov“.
 • Pobyt mimo zariadenia sa odporúča v čase 9,30 hod. – 11,30 hod..
 

Pobyt mimo CSS Horný Turiec v domácnosti rodinného príslušníka:

 • prijímateľovi bude umožnený pobyt mimo zariadenia v domácnosti rodinného príslušníka v období od 10.01.2022 do 22.02.2022 celých 10 dní za dodržiavania všeobecných zásad prevencie pred nákazou COVID-19, s odporúčaním okruhu osôb len z jednej domácnosti, v ktorej trávy pobyt mimo zariadenie, za podmienok dodržiavania aktuálne platných epidemiologických opatrení; pobyt mimo zariadenia v domácnosti rodinného príslušníka s prenocovaním prijímateľ nahlasuje min. 3 dni vopred do 7,30 hod. na sociálnom oddelení;
 • všetci rodinní príslušníci prijímateľa, ktorí budú v priamom kontakte počas pobytu mimo zariadenie v jednej domácnosti, vypíšu čestné prehlásenie o zdravotnom stave

Podmienky návratu prijímateľa do CSS Horný Turiec:

 • odporúčanie min. 10 dní;
 • podmienky návratu sú vždy aktualizované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, s ktorými je prijímateľ pred návratom do zariadenia oboznámený a sú pre prijímateľa záväznými;
 • preventívne opatrenia po návrate z pobytu mimo zariadenia:
 1. prijímateľ sa pri návrate do zariadenia preukáže negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín,
 2. prijímateľovi zariadenia, bude zmeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom,
 3. prijímateľ podpíše Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave klienta a osôb, s ktorými bol v styku,
 4. prijímateľ absolvuje preventívnu izoláciu v izolačnej miestnosti, na desiaty deň je testovaný antigénovým testom. V prípade negatívneho výsledku je preventívna izolácia ukončená.
 • rodinný príslušník, ako aj prijímateľ sociálnej služby, počas celej doby opustenia zariadenia (mimo domácnosti rodinného príslušníka) je povinný mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty (ústa, nos) a dodržiavať také preventívne epidemiologické opatrenia vo vzťahu k prijímateľovi, aby sa v čo najväčšej miere eliminovala možnosť jeho nákazy;
 • ak sa u rodinného príslušníka, u ktorého bol prijímateľ v domácnosti, kedykoľvek po dobu 14 dní po návrate prijímateľa sociálnej služby do zariadenia potvrdí ochorenie na COVID – 19, je povinný bezodkladne informovať zariadenie;
 • ak sa potvrdí ochorenie na COVID – 19 u prijímateľa sociálnych služieb, poskytovateľ je povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti rodinného príslušníka, kde prijímateľ sociálnej služby absolvoval pobyt mimo zariadenia v období 14 dní pred potvrdením nákazy.

 

Preventívne opatrenia pri pobyte mimo CSS Horný Turiec– POUČENIE:

Prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci sú povinní pri pobyte mimo zariadenia dodržiavať zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID – 19 a to najmä:

 • časté umývanie rúk mydlom a teplou vodou po dobu minimálne 20 sekúnd,
 • ruky siutierať jednorazovou papierovou utierkou, ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je

potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,

 • pred vstupom do vnútorných priestorov použiť dezinfekciu rúk,
 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa a úst,
 • zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou, tú

následne zahodiť do koša,

 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia,
 • podľa možnosti dodržiavať vzdialenosť najmenej 2 metre medzi sebou,
 • nechodiť na miesta s vysokou koncentráciou ľudí,
 • dbať na zvýšenú dezinfekciu predmetov a povrchov,

 

 

Záverečné ustanovenie

 

 • opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním sú priamo závislé od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR, MPSVaR SR, MZ SR, Vlády SR, RÚVZ;
 • zmeny v opatreniach týkajúce sa tejto smernice budú upravené dodatkom k smernici;
 • konkrétne zmeny v postupoch môžu nastať aj na základe dopytu zo strany prijímateľov sociálnych služieb, ich možností a schopností dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia, priestorových, materiálno-technických a personálnych možností zariadenia.

 

 

Turčianske Teplice, dňa 10.01.2022

 

 

 

 PhDr. Jana Váleková

                                                                                              riaditeľka CSS Horný Turiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam

Na základe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia COVID – 19

ZÁKAZ NÁVŠTEV OD 25. 10. 2021

 DO ODVOLANIA


Dňa: 25.10.2021
                                                                                         PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS Horný Turiec

Oznam

OZNAM

Vážení rodinní príslušníci a klienti CSS Horný Turiec Turčianske Teplice, po prehodnotení situácie a dôkladnom zvážení sa rozhodlo o uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

Od 18.10. 2021 sa povoľujú návštevy v zariadení podľa vopred dohodnutého termínu:

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:
socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

 • denné návštevy: v čase od 13,00 do 15,00 hod. 

streda,  piatok , nedeľa: A1, A2, A3, B1  utorok, štvrtok, sobota: B2, B3, B4, B5

 • na oddeleniach A1, A2, A3:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pred hlavnou budovou, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: cez presklené dvere na jednotlivých oddeleniach
 • na blokoch B1, B2, B3, B4, B5, C- bloku:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pri jednotlivých blokoch v areáli zariadenia, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: vyčlenená a upravená miestnosť denného stacionára, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • na izbe PSS iba pri paliatívnych a úplne imobilných PSS.
 • Doba trvania návštevy 20-25 minút,
 • počet návštevníkov na jednu návštevu max. 1 osoby,
 • počet návštevníkov na jedno oddelenie max. 4 osoby v daný vymedzený čas.
 • neočkovaný : negatívny test PCR max. 72 hodín, Antigénový test max. 24 hodín starý aj v prípade, potvrdenia o prekonaní COVID-19, ktoré nie je staršie ako 180 dní.  

očkovaný: potvrdenia o druhej dávke mRNA /Pfizer Biontech, Moderna…/ vakcíny proti ochoreniu  COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,   

 • počas návštevy používať respirátor FFP2, rukavice, návleky,
 • podpísať Čestné prehlásenie návštevníka,
 • podrobiť sa meraniu telesnej teploty a vydezinfikovanie rúk,
 • nahlásenie návštevy je potrebné minimálne 1 deň vopred na kontaktné čísla,
 • pri paliatívnych PSS sa postupuje individuálne, na základe povolenia riaditeľa zariadenia,
 • žiadame návštevu o dodržanie času návštevy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a plynulosti návštev,
 • v prípade nepredvídateľných situácií môže byť návšteva posunutá resp. presunutá na iný termín,
 • v prípade nedodržania pravidiel návštevy, nemusí byť umožnená ďalšia návšteva.Turčianske Teplice, 18.10.2021

PhDr. Jana Váleková

     riaditeľka CSS

Návštevy

OZNAM

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od pondelka 13.9.2021, sú návštevy u nás povolené v režime OTP a to v čase 

od 9:30 hod do 11:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

 od 13:00 hod do 16:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu

MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb – pri stupni ostražitosti I. a II. u všetkých návštev u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*) sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:

socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS HT

OZNAM

OZNAM

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od pondelka 13.9.2021, sú návštevy u nás povolené v režime OTP a to v čase 

od 9:30 hod do 11:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

 od 13:00 hod do 16:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu

MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb – pri stupni ostražitosti I. a II. u všetkých návštev u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*) sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:

socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS HT