Úschova cenných vecí
Pokiaľ má klient takúto požiadavku, je možné uložiť si vybrané cennosti
do úschovy v nadväznosti na zmluvu o úschove.

Záujmová činnosť
Klienti majú možnosť rozvíjať svoje záujmy v rámci kultúrnej, spoločenskej, športovej
a rekreačnej činnosti so zameraním na rozvoj ich schopností a zručností.
Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť klientom hodnotné prežívanie ich voľného času.
Záujmové aktivity sú realizované v spoločenských, terapeutický miestnostiach, v areáli zariadenia ako aj mimo zariadenia.