Prepravná služba

KAM VÁS SLUŽBA ODVEZIE?

  • k lekárovi, na úrady, do lekárne, na návštevy, na nákupy…
  • v rámci okresov Martin a Turčianske Teplice

KTO MÔŽE SLUŽBU VYUŽÍVAŤ?

  • osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na   individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

(preukazujúca sa  posudkom vydaným úradom práce, sociálnych  vecí a rodiny)

  • osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
  • (preukazujúca sa lekárskym potvrdením)

 

Žiadosť o prepravnú službu

PS – cenník