Podmienky kvality sociálnych služieb

  • Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách určil v § 104 a v prílohe 2 hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
  • Zákon č. 485/2013 o sociálnych službách v prílohe 2 dopĺňa, upravuje a bližšie popisuje podmienky kvality stanovené zákonom č. 448/2008.
  • Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú cestou na zlepšenie toho, čo v sociálnych službách dobre nefunguje.
  • Kvalitné sociálne služby sú také, ktoré umožnia prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne ide o to, aby prijímatelia boli tí, ktorí rozhodujú o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť.

Štandardy kvality Sos

1.   OS 06- 2017 Etický kódex CSS HT

2.    Základné informácie o zariadení

3.    Dohovor-o-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-v-lahko-citatelnom-jazyku1

4.   OZNAM dôverník

5.   Inštitút dôverníka – súhlas