Denný stacionár (DS) : § 40 zákona o sociálnych službách

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice – 10 miest

  • sociálna služba
  • osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona len na určitý čas počas dňa

Poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálnu rehabilitáciu
4. stravovanie

Zabezpečuje:
1. rozvoj pracovných zručností
2. záujmovú činnosť

 Ako postupovať pri vybavovaní odkázanosti?

  • Požiadať obvodného lekára žiadateľa o vyplnenie tlačiva
  • Vypísať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a spolu s vyplneným tlačivom zaslať na obec alebo mesto, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa
  • Obec/mesto žiadosť posúdi, vydá posudok o odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Dané rozhodnutie musí byť právoplatné (odvolania sa môžete vzdať na mieste)

Tlačivá: Žiadosť o posúdenie odkázanosti a lekársky nález

Za čo platí klient?
Úhrada za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na klienta sa určuje ako násobok počtu dní príslušného mesiaca, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby za:

  • Pomoc pri odkázanosti
  • Stravovanie
  • Upratovanie
  • Poskytovanie vecných plnení  v spoločných priestoroch

 

 

Cenník pre denný stacionár

Cenník pre denný stacionár