Občianske združenie „SPOLUCÍTENIE“

IČO: 42057833

Sme občianske združenie, ktorého intervencie a aktivity sú zamerané na:

  • zvýšenie kvality života prijímateľov, ktorým sa poskytujú sociálne služby v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice
  • riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
    a nepriaznivého zdravotného stavu
  • podporu, rozvoj a realizovanie aktivít, materiálneho zabezpečenia rozvoja sociálnych služieb pre prijímateľov v CSS Horný Turiec, ktorých financovanie je zabezpečené
    z mimorozpočtových prostriedkov získaných formou darov, grantov. Za účelom realizovania športových, kultúrnych, spoločenských akcií pre klientov, organizovanie relaxačno-rehabilitačných aktivít, pobytov pre klientov, skvalitnenie podmienok a prostredia pre poskytovanie individuálnych, komplexných, ošetrovateľských, rehabilitačných a sociálnych služieb

  Darujte  2% z dane na:

Číslo účtu: IBAN SK53 5600 0000 0024 2203 2001 v  Prima banke Slovensko

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice úprimne ďakuje všetkým, ktorí poukázaním svojich dvoch percent z dane podporia naše občianske združenie. Veľmi nás teší, že aj týmto spôsobom prejavíte svoje pochopenie, spolupatričnosť a empatiu. Vaše príspevky nám pomôžu skvalitniť a spríjemniť život našich prijímateľov a aj vďaka Vašej podpore môžeme pokračovať
v skvalitnení a rozvoji našej organizácie.

Ešte raz úprimná vďaka za podporu.

Kontakt: euddtt@vuczilina.sk