Centrum sociálnych služieb                     HORNÝ TURIEC

 • Odborná starostlivosť
  Lorem ipsum

 • Ošetrovateľská starostlivosť
  Lorem ipsum

 • No minuses
  Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 • Spoločnosť
  Lorem ipsum

Charakteristika zariadenia

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
 • Špecializované zariadenie § 39
 • Domov sociálnych služieb § 38
 • Zariadenie pre seniorov § 35
 • Denný stacionár § 40
Viac informácií
OZ Spolucítenie
Sme občianske združenie, ktorého intervencie a aktivity sú zamerané na zvýšenie kvality života zákazníkov v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice.
Kvalitná strava
Podľa individuálnych požiadaviek zabezpečujeme klientom racionálnu, diabetickú a šetriacu stravu. Zariadenie zabezpečuje prípravu stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke.
Cvičenie

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby . Našim cieľom je podporovať samostatnosť prijímateľov pri všetkých činnostiach a aktivitách.

Spoločenské akcie
Základným pilierom je rešpektovať slobodu ako najvyššiu hodnotu človeka, zachovať a rozvíjať fyzické, sociálne a duševné schopnosti klientov. Služby sú založené na princípe partnerstva, dôstojnosti, sme otvorení k spolupráci s rodinami, blízkymi a priateľmi našich klientov.

Dobrovoľníctvo

V rámci dobrovoľníckeho programu hľadáme ľudí, ktorí by boli ochotní robiť jednu alebo viaceré z uvedených aktivít: navštevovanie klientov, vedenie záujmových krúžkov, organizovanie umeleckých vystúpení, organizovanie výletov.

Opening Hours

Adresa

CSS Horný Turiec
Banská 533/19
039 01 Turčianske Teplice

Telefón

043/4922519, 043/4923860

E-mail

riaditelddtt@vuczilina.sk


Záujmová činnosť

 • Klienti majú možnosť rozvíjať svoje záujmy v rámci kultúrnej, spoločenskej, športovej a rekreačnej činnosti so zameraním na rozvoj ich schopností a zručností s cieľom poskytnúť hodnotné prežívanie ich voľného času
 • Záujmové aktivity sú realizované v spoločenských, terapeutický miestnostiach, v areáli zariadenia ako aj mimo zariadenia.
Viac