Vízia: 

Naše zariadenie sa snaží vytvoriť inkluzívne a podporné prostredie, ktoré slúži ako bezpečný prístav pre všetkých. Naša vízia je dosiahnuť spoločnosť, v ktorej každý jednotlivec, bez ohľadu na svoj zdravotný stav, vek, pohlavie, etnický pôvod alebo sociálny status, má prístup k sociálnym službám, ktoré sú zamerané na jeho individuálne potreby a poskytujú mu dôstojné a rešpektujúce prostredie.

Našim cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré sa čo najviac podobá domovu, aby sme mohli poskytovať sociálne služby s vysokou kvalitou a zabezpečiť subjektívnu spokojnosť prijímateľov týchto služieb. Chceme vytvoriť pocit bezpečia, istoty a ochrany, pričom dodržiavame ľudské práva a slobody. Dôležitá je pre nás dôvera, vzájomný rešpekt, odbornosť a zodpovednosť.

Sme odhodlaní poskytovať služby najvyššej kvality, ktoré sú založené na hodnotách ľudskosti, solidarity a empatie. Naše zariadenie je miestom, kde sa každý cíti prijatý, rešpektovaný a podporený vo svojom osobnom raste a rozvoji.

Chceme byť lídrom v inovácii a neustálom zlepšovaní poskytovaných služieb, aby sme dokázali efektívne reagovať na meniace sa potreby našich klientov a spoločnosti ako celku. Budeme sa usilovať o budovanie silných partnerstiev a spoluprácu s ostatnými organizáciami a komunitami, aby sme dosiahli spoločné ciele a posilnili naše úsilie v prospech sociálneho blaha všetkých.

 Poslanie:

 Naším poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách, s dôrazom na etický a odborný prístup. Zabezpečujeme ich prostredníctvom kvalifikovaných zamestnancov a sústredíme sa na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Naše úsilie sa sústreďuje na pomoc ľuďom v náročných sociálnych situáciách, či už v dôsledku zdravotného postihnutia, zhoršeného zdravotného stavu alebo pri dosiahnutí dôchodkového veku. Sme odhodlaní poskytovať podporné a inovačné sociálne služby, ktoré rešpektujú jedinečné potreby jednotlivcov a komunity. Sme zaviazaní k budovaniu dôstojného a inkluzívneho prostredia, kde každý jednotlivec má prístup k podpore a možnostiam na dosiahnutie svojho plného potenciálu. Naše poslanie sa zameriava na poskytovanie odbornej starostlivosti a podpory s ohľadom na etické a morálne hodnoty.

Hodnoty:

 Akceptácia: Plná akceptácia jedinečnosti a individuality každého klienta, zamestnanca a ostatných, bez ohľadu na osobné charakteristiky.

 Rovnosť: Vytváranie podmienok na rešpektovanie základných ľudských práv a rovnakých možností pre všetkých.

 Celistvosť: Prístup ku klientom ako k celistvým bytostiam so zohľadnením ich fyzického, psychického, sociálneho a duchovného aspektu.

 Úcta: Úctivý a rešpektujúci prístup k sebe navzájom, prejav inteligencie a charakteru.

 Spolupráca a multidisciplinarita: Spolupráca rôznych odborníkov na zabezpečenie individuálnych potrieb klientov.

 

Strategické ciele (2024-2027):

CIEĽ OBSAH OBDOBIE
Cieľ 1   Implementovať štandardy kvality Priebežne
Cieľ 2 Zaviesť model CAF (Common Assessment Framework) ako

systémové opatrenie využívané na hodnotenie a zlepšovanie

kvality poskytovaných služieb

2024 – 2026
Cieľ 3 Vzdelávať zamestnancov o riadení rizík a krízových situácií a

zaviesť riadenie rizík do každodennej praxe.

2024 – 2025
Cieľ 4 Rozvíjať odborné schopnosti a kvalifikáciu zamestnancov

v špecializovanom zariadení

2024 – 2027
Cieľ 5 Zriadenie terénnej opatrovateľskej služby,

ktorá bude reagovať na potreby mesta a regiónu.

2024 – 2027
Cieľ 6 Rekonštrukcia kanalizačného potrubia v budove A 2024 – 2025
Cieľ 7 Stavebné úpravy strechy blok ,,A“ – zelená strecha 2024 – 2026
Cieľ 8 Výstavba kultúrno spoločenského centra  za účelom

rozvoja spolupráce s komunitou

2024 – 2025
Cieľ 9 Partnerstvo s miestnymi organizáciami, obcami a inštitúciami

na podporu kvality života prijímateľov služieb

a ich integráciu do spoločnosti.

Priebežne
Cieľ 10 Zabezpečenie pravidelného vzdelávania a supervízie pre zamestnancov Priebežne
Cieľ 11 Transformácia ZPS a DSS na ŠZ 2024 – 2027

 

Tieto ciele sú zamerané na posilnenie kvality poskytovaných služieb, s dôrazom na individuálne potreby klientov a podporu rozvoja zamestnancov. Ich realizácia prispeje k naplneniu stratégie a dosiahnutiu vízie a poslania CSS Horný Turiec.

 

 

 

 

 

Informácie o zariadení

informácie o zariadení