Vízia

Víziou je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa im poskytne dobrá opatera a láska zároveň. Víziou je skrášľovať, zlepšovať a spríjemňovať prostredie – budovy zariadenia, vybavenie priestorov, dopĺňať ošetrovateľskú techniku, zamestnávať nielen odborne ale najmä ľudsky zdatných zamestnancov  a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života našich klientov.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

  • Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s klientom a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
  • Poznať individuálne potreby každého klienta a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb klienta sa zúčastňujú všetci zamestnanci zariadenia.
  • Neustále monitorovať spokojnosť klienta a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálne služby.
  • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.
  • Riadiť sa platnými zákonmi a normami.
  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.
  • Monitorovaním rizík zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.

Poslanie
V našom zariadení poskytujeme klientom pobytovú službu. Zabezpečujeme im tu prežitie pokojného života v príjemnom a bezpečnom prostredí s profesionálnou odbornosťou a s množstvom rôznych aktivít. Naša služba patrí klientom, ktorí sa dostali do ťaživej životnej situácie v dôsledku staroby či zmeny zdravotného stavu a nemajú vo svojom okolí nikoho, kto by im pomohol túto situáciu riešiť.

 

 

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:

Špecializované zariadenie § 39
Domov sociálnych služieb § 38
Zariadenie pre seniorov § 35
Denný stacionár § 40

CSS Horný Turiec sídli na Banskej ulici 533/19 v Turčianskych Tepliciach. Bolo postavené ako výsledok koncepcie
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia ako účelová stavba pre Stredoslovenský kraj. Do prevádzky bolo dané
1. júla 1963. Prví klienti sa do zariadenia nasťahovali 6. augusta 1963. Tento deň sa datuje za deň začatia prevádzky zariadenia. 

Zariadenie je situované v obytnej zóne mesta, čo klientom umožňuje účasť na spoločenskom živote občanov.
V blízkosti sa nachádza pošta, autobusová zastávka, nákupné strediská, kostol a iné. Rozsiahly areál zariadenia vypĺňa okrasná aj úžitková záhrada s lavičkami a altánkom, čo umožňuje oddych a relaxáciu. 

 

bulletin CSS Horný Turiec Turčianske Teplice