Úhrada za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na klienta sa určuje ako násobok počtu dní príslušného mesiaca, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby za:

1.  pomoc pri odkázanosti
2.  ubytovanie, užívanie vlastného elektrospotrebiča
3.  stravovanie
4.  upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva
5.  utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

Spôsob určenia sumy úhrady

 1. Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti je stanovená v CSS Horný Turiec podľa stupňa odkázanosti klienta:

Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti na deň na klienta
III. stupeň 1,00 €
IV. stupeň 1,20€
V. stupeň 1,70€
VI. stupeň 2,20 €

 2. Spôsob určenia sumy úhrady za ubytovanie:

1. Suma úhrady za ubytovanie v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1mpodlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré klient užíva.

2. V sadzbe za úhradu za ubytovanie sú zahrnuté výdavky za užívania podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

3. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva,  sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov sociálnej služby, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.

4. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom klientov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.

5. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2  podlahovej plochy v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice je stanovená: 0,15 €.

6. Úhrada za bývanie, určená podľa bodu 5, sa zvyšuje na deň na klienta o sumu:

a) 0,45 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden klient a na jedného klienta pripadá viac ako 8mpodlahovej plochy,

b) 0,30 € , ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac klientov a na jedného klienta pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy.

  1. Suma úhrady za ubytovanie sa zvýši o sumu úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebičov na mesiac na klienta v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice:
Suma Elektrospotrebič
1,19 € Mesačne za užívanie televízneho prijímača
4,76 € Mesačne za užívanie chladničky
1,19 € Mesačne  za užívanie  mikrovlnnej rúry
1,19 € Mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice
0,60 € Mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov (rádio, fén, holiaci strojček)

3. Spôsob určenia sumy úhrady za stravovanie:

  1. Suma úhrady za stravovanie sa určí ako súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) a režijných nákladov na prípravu stravy na deň na klienta.
  2. Výška stravnej jednotky(náklady na suroviny) a režijných nákladov v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice je nasledovná:
Celodenná racionálna strava D3, šetriaca strava D2 % Náklady na suroviny Režijné náklady Suma úhrady za stravovanie
Raňajky 12 0,3660 0,1500 0,5160
Desiata 9 0,2745 0,1125 0,3870
Obed 40 1,2200 0,5000 1,7200
Olovrant 9 0,2745 0,1125 0,3870
Večera 30 0,9150 0,3750 1,2900
Spolu   3,05 € 1,25 € 4,30 €

 

  1. Suma úhrady za stravovanie na deň sa zvyšuje u klienta, ktorému sa poskytuje diabetická diéta alebo špeciálna diéta v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice je nasledovná:
Celodenná diabetická strava D9 % Náklady na suroviny Režijné náklady Suma úhrady za stravovanie
Raňajky 11 0,4026 0,1375 0,5401
Desiata 8 0,2928 0,1000 0,3928
Obed 40 1,4640 0,5000 1,9640
Olovrant 8 0,2928 0,1000 0,3928
Večera 27 0,9882 0,3375 1,3257
Večera II. 6 0,2196 0,0750 0,2946
Spolu   3,66 € 1,25 € 4,91 €

 

  1. Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Klient v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

4. Spôsob určenia sumy úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň na klienta je stanovená na sumu 1,25 €.

5. Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na klienta sa v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice stanovuje na  0,05 €.